HT法师讲其它经典

HT法师讲阿弥陀经     

HT法师讲大悲咒     

HT法师讲地藏经     

HT法师讲佛说疗痔病经     

HT法师讲公案     

HT法师讲华严经     

HT法师讲金刚经     

HT法师讲金刚萨埵心咒     

HT法师讲楞严经     

HT法师讲六字大明咒     

HT法师讲普门品     

HT法师讲往生咒     

HT法师讲心经     


其它法师讲《准提咒》

传喜法师讲准提咒    

觉明法师讲准提咒    

普光法师讲准提咒    

清净法师讲准提咒    

仁清法师讲准提咒    


即以此功德,庄严佛净土。
上报四重恩,下救三道苦。
惟愿见闻者,悉发菩提心。
在世富贵全,往生极乐国。

中国佛教法师开示网
www.cnbuddha.net